منوی دسته بندی

جرایم 169

در اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، ضمن صدور صورتحساب برای معاملات خود، شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل، طبق ترتیبات مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی ارسال نمایند. صورت حساب های صادره می بایست منطبق با انواع صورتحساب مندرج در ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم باشد.