منوی دسته بندی

مالیات انحلال شرکت ها

درصورت انحلال شخص حقوقی، مدیران تصفیه مکلفند، ظرف 6 ماه از تاریخ انحلال (ثبت انحلال در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.