منوی دسته بندی

مالیات تکلیفی

اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 (اشخاص‌حقوقی‌و‌...)،‌ در صورت پرداخت مال الاجاره، می بایست مالیات مربوط را در هر پرداخت، کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، بپردازد و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند (اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون پرداخت مال الاجاره) واگذار شده باشد، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی است.