منوی دسته بندی

مالیات حق تمبر

پرداخت حق تمبر سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثانای شرکت های تعاونی، بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار، مشمول حق تمبر (پیش از سال 1395 به قرار دو در هزار) می باشد.
نکته 1 : حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف مدت دو ماه از تایخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبات شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. در غیر این صورت، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
نکته 2 : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند.