منوی دسته بندی

معافیت های مودیان مالیات بر درآمد اجاره املاک

1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد یا افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
2- مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره، از 100% مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد.
3- درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک باشد، می تواند با انتخاب خود مجموعا ً تا میزان حد نصاب های تعیین شده، از املاک معرفی شده از این معافیت برخوردار خواهد شد. عدم تسلیم اظهارنامه اجاره املاک توسط صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی، مانع از تعلق معافیت مذکور نخواهد شد.
نکته: چنانچه املاک مسکونی برای استفاده تجاری و اداری به اجاره واگذار شوند، مشمول معافیت مذکور نمی باشند.
4- بر اساس ماده 57 قانون مالیات های مستقیم، در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی مقرر در قوانین موضوعه برای سال 1400 تا میزان 360.000.000 ریال و برای سال 1401 تا میزان 396.000.000 ریال از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات، مشمول مالیات می گردد. به شرط این که این گونه افراد نسبت به تسلیم اظهارنامه ای که مربوط به این موضوع است، اقدام و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری به غیر از اجاره دریافتی ندارند. در صورتی که ثابت شود اظهار مؤدی خلاف واقع است، مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن، به عنوان جریمه وصول خواهد شد. برای بهره مندی از این معافیت ضروری است اظهارنامه مربوط در موعد مقرر قانونی تسلیم شود. در اجرای ماده 57 قانون مالیات های مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی، درآمد تلقی نخواهد شد. حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
نکته: در چارچوب اظهارنامه الکترونیکی املاک، برای استفاده از معافیت موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم نیازی به تکمیل اظهارنامه جداگانه به شرح فوق نیست.کافی است در زمان تکمیل اظهارنامه املاک موضوع ماده (80) قانون مالیات های مستقیم در بخش مربوط، به سوالات مطروحه پاسخ داده شود واین امر به منزله تسلیم اظهارنامه ماده (57) می باشد.
نکته: درصورتی که مالک، محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون تعیین اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.