منوی دسته بندی

معافیت های مالیاتی مشاغل

درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کرده اند و حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم را ارائه نموده اند، تا میزان معافیت قانونی مربوط (برای عملکرد سال 1400 معادل 360.000.000 ریال و برای عملکرد سال 1401 معادل 396.000.000 ریال) از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود.
نکته1 : بر اساس اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مذکور می باشد.
نکته2 : در مشارکت های مدنی، شرکاء حداکثر دو معافیت داشته و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.
نکته3 : شرکایی که رابطه زوجیت دارند به لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی می شوند و تنها یک معافیت به زوج تعلق می گیرد.
نکته 4 : در سال 1401 معافیت مالیاتی مربوط به انتشارات کمک درسی حذف شده است و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر آثار موسیقی، حراجی آثار هنری صرفاً تا سقف 2.600.000.000 ریال در سال قابل اعمال بوده و بیش از آن برای اشخاص حقیقی مطابق ماده 131 قانون مذکور، مشمول مالیات می شود.
نکته 5 : به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی و واحدهای تولیدی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000 ) ریال علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات عملکرد سال 1400 از 5 واحد درصد بخشودگی در نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.